Koolitusele registreerumiseks täitke vorm

E-maili teel registreerumine: info@lector.ee

Täiendav info 581 61448

Jälgige tulevaid koolitusi ka Facebookis

Kutsume Teid sügissemestri koolitusele, mis toimub 25.oktoobril 2019.a Tartus, hotell London konverentsisaalis.
Teema:
LEPINGUVÄLISELT TEKITATUD KAHJU HÜVITAMISE PROBLEEMID
Lektor: Tambet Tampuu, Riigikohtu Tsiviilkolleegiumi kohtunik
Kava:
Riigikohtu 2016-2019. a praktikas käsitletud olulisemad lepinguväliselt tekitatud kahju hüvitamise probleemid
1) Äriühingu juhatuse liikme deliktiline vastutus äriühingu võlausaldajatele tekitatud kahju eest ja selle eristamine muudest kahjuhüvitamise nõuetest (VÕS § 115, § 1043 jj, ÄS § 180 lg-d 1 4, ÄS § 315 lg-d 1-4 jt)
2) Faktilise ühingujuhi vastutus äriühingule kahju tekitamise eest (VÕS § 115, §-d 1018–1024 jt)
3) Laenuandja vastutus käendajale teavitamiskohustuse
rikkumisega tekitatud kahju eest (VÕS § 14 lg 2 ja § 115 jt)
4) Tahtlikust heade kommete vastasest käitumisest tulenev deliktiline vastutus (VÕS § 1043, § 1045 lg 1 p 8)
5) Hagi tagamisega või muul viisil esialgse õiguskaitse kohaldamisega tekitatud kahju hüvitamise kohustus (TsMS § 391; HKMS § 28 ja § 254 lg 3)
6) Käsundiandja ja käsundi täitja solidaarne deliktiline vastutus käsundiandja lepingupartnerile või kolmandale isikule tekitatud kahju eest (VÕS § 137, § 1043jj, VÕS § 1054 lg-d 1, 2 ja 3)
7) Koolieelse lasteasutuse järelevalve all viibiva lapse õigusvastaselt tekitatud kahju eest vastutavate isikute mittesüüline deliktiline vastutus (VÕS § 137 lg 1, § 1053)
8) Kahju tekitamise lõpetamise või sellega ähvardamisest hoidumise nõue (AÕS § 89, VÕS § 1055 lg-d 1 ja 2)
9) Lepingu sõlmimiseks kohustamine deliktiõiguse sätete alusel (VÕS § 136 lg 5, § 1043, § 1045 lg 1 p 8)
10) Eri liiki kahju hüvitamise nõuete konkurentsi probleemid (VÕS § 1044 ja selle analoogia korras kohaldamine)

Koolitusepäev kestab 6 akadeemilist tundi algusega kell 10.00 kuni 15.30.

9.30 –10.00 registreerimine, hommikukohv
10.00-11.30 loeng
11.30-11.45 kohvipaus
11.45-13.15 loeng
13.15-14.00 lõuna hotell London restoranis
14.00-15.30 loeng
Küsimused, vastused
Parkimine hotell London parklas vabadele kohtadele koolitusel
osalejatele on tasuta. Saabumisel parkimist tuleb registreerida
hotell London administraatori juures.
Registreerumisel koolitusele variant ilma lõunata ühele osalejale
on 120 EUR + km ja koos lõunaga ühele osalejale on 135 EUR +
km.
Kui ühest büroost või asutusest osaleb rohkem kui üks inimene,
siis kehtib hinnasoodustus 10 %.
NB! Registreerumisel palume märkida Teile sobiv variant.
Kõik osalejad saavad koolituse materjalid ja tõendi koolitusel
osalemise kohta.
Lugupidamisega ja parimate soovidega,
Laine Merisalu
OÜ Lector Nõustamis- ja koolituskeskuse juhataja

Osavõtuks palume registreeruda: info@lector.ee. Info on telefonil
581 61448;
Koolituse päeval loobumisel raha ei tagastata.
Koolituste info on ka meie koduleheküljel www.lector.ee.
——————————————————————————————————
Registreerumist saab tühistada hiljemalt 1 päev enne koolituse toimumist, loobumise tasu 35 EUR + KM. Koolituse päeval loobumisel raha ei tagastata.