Koolitusele registreerumiseks täitke vorm

E-maili teel registreerumine: info@lector.ee

Täiendav info 581 61448

Jälgige tulevaid koolitusi ka Facebookis

Sügisel toimuvad koolitused;———————————————————————————————————
.
I
.
Kutsume Teid aktuaalsele koolitusele kahe suurepärase lektoriga , mis toimub 12. oktoobril 2018.a Tartus, hotell London konverentsisaalis.
KARISTUSÕIGUS JA RIIGIKOHTU PRAKTIKA 2017-2018
Lektor: Paavo Randma, Riigikohtu kriminaalkolleegiumi kohtunik
Üldosa
koosseisupärase tagajärje objektiivne omistamine
õigusvastasust välistava hädaseisundi sisustamine
eksimus õigusvastasust välistavas asjaolus; nõuded KarS § 31 lg 1 sisustamisele
loobumine süüteo toimepanemisest
süüdimatuse meditsiiniline/juriidiline tuvastamine
karistusregistrist kustutatud andmete kasutamine
Eriosa
Materiaalõigus
kehaline väärkohtlemine
KarS § 118 sisustamine alates 1.01.2015
mõrv
avaliku korra raske rikkumine alates 1.01.2015
kakluses osalemine, KarS § 1191
Materiaal- ja menetlusõigus
eksitamine kaebetähtaegades
enese mittesüüstamise privileeg
inimkaubandus
seksuaalse enesemääramise vastu suunatud süüteod
Karistusõiguse aktsessoorsus

JÄLITUSTEGEVUS. JURIIDILISE ISIKU VASTUTUS
Lektor: Elina Elkind, Harju Maakohtu kohtunik
jälitustegevus
juriidilise isiku vastutus

Koolituse osavõtutasu ilma lõunata on 120 EUR (lisandub käibemaks) . Koos lõunaga osavõtutasu on 135 EUR (lisandub käibemaks). Kui ühest büroost või asutusest osaleb rohkem kui üks inimene, siis kehtib hinnasoodustus 10 %.
NB! Registreerumisel palume märkida Teile sobiv variant.
Advokaadid saavad koolitusel osalemise kohta tõendi esitamiseks Eesti Advokatuurile ja loengu materjalid.
Koolitusepäev kestab 6 akadeemilist tundi algusega kell 10.00 kuni 15.30.

9.30 –10.00 registreerimine, hommikukohv
10.00-11.30 loeng
11.30-11.45 kohvipaus
11.45-13.15 loeng
13.15-14.00 lõuna hotell London restoranis
14.00-15.30 loeng
Küsimused, vastused
Parkimine hotell London parklas vabadele kohtadele koolitusel osalejatele on tasuta. Saabumisel parkimist tuleb registreerida hotell London administraatori juures.———————————————————————————————————
.
II
.
Olete oodatud selle aasta viimasele koolitusele , mis toimub 29. novembril 2018.a Tartus, hotell London konverentsisaalis.
Teema:
AKTUAALSET ASJAÕIGUSES
Lektor: Vaike Murumets, Justiitsministeeriumi eraõiguse talituse nõunik.
KAVA:
1. Ühine omand ja selle lõpetamine
2.PKS § 31 lg 1 tehingu tühisus – abikaasade ühisvara vs usaldusväärne kinnistusraamat, vt ka RKTKo 2-16-16048 p 13
3.Korteriomand ja korteriühistu – (nõuded korteriomandite loomisele, eriomandi kokkulepe, korteriühistu pandiõigus, korteriomandite esemeks oleva kinnisasja jagamine)
4.Juurdepääs avalikult kasutatavale teele, AÕS § 156 vs EhS § 94, vt ka RKTKm 3 2 1 31 17 p 19.2
5.Tehnovõrgud kui asjad – TsÜS § 54 enne ja pärast 01.01.2019, vt ka RKTKo 2-15-17137
6.Talumistasu
7.Kinnisasja avalikes huvides omandamine ja sundvaldus KAHOSe kohaselt
8.Kinnisomandi üleandmine ja koormamine vs maakorraldus – AÕS § 641 vs MaaKS § 2 lg 5
Koolituse osavõtutasu ilma lõunata on 120 EUR (lisandub käibemaks) . Koos lõunaga osavõtutasu on 135 EUR (lisandub käibemaks). Kui ühest büroost või asutusest osaleb rohkem kui üks inimene, siis kehtib hinnasoodustus 10 %.
NB! Registreerumisel palume märkida Teile sobiv variant.
Kõik osalejad saavad koolitusel osalemise kohta tõendi ja loengu materjalid.
Koolitusepäev kestab 6 akadeemilist tundi algusega kell 10.00 kuni 15.30.

9.30 –10.00 registreerimine, hommikukohv
10.00-11.30 loeng
11.30-11.45 kohvipaus
11.45-13.15 loeng
13.15-14.00 lõuna hotell London restoranis
14.00-15.30 loeng
Küsimused, vastused
Parkimine hotell London parklas vabadele kohtadele koolitusel osalejatele on tasuta. Saabumisel parkimist tuleb registreerida hotell London administraatori juures.
———————————————————————————————————Registreerumist saab tühistada hiljemalt 1 päev enne koolituse toimumist, loobumise tasu 35 EUR + KM. Koolituse päeval loobumisel raha ei tagastata.